19. 05. 2024
Výprava za Chrabromilským mečom
18:00 | Kolejní místnost Nebelvír
25. 05. 2024
Kouzelnická liga
20:00 | Soubojnický klub
08. 06. 2024
Koncert Sudiček
20:00 | Hradní nádvoří

Školní řád

1. Obecná část

Řád školní, Školy čar a kouzel v Bradavicích, my, zakladatelé, ustanovujeme, by jej generace mladší ke svému užitku měly a jej v souladu s normami společenskými a zásadami ministerskými k novým zítřkům posouvaly. Nechť Škola čar a kouzel v Bradavicích na věky je připomínkou umu magického, jej zachovává a mladým myslím poznati dává. By jejího užití k záměrům nekalým, vládně či zbožně směřovaným, nedošlo, nechť samostatnou jest a nezávisle na ministerstvu kouzel koná, jej však respektuje a zákony jeho dodržuje. Ředitelé pak v duchu našem i nadále školu vésti musí a sbor profesorský spolu s nejbližšími kolegy svými rozumně vybírati mají. Rada správní nechť zde není pouze pro potěchu oka či mocichtivost druhých, ale ať ve jménu školy nejlépe jedná a zkorumpovati se nechat neráčí. Tak díme.

2. Práva studentů a jejich zákonných zástupců

Studenti mají právo na:
a) vzdělání v souladu se zásadami školy
b) obeznámení se školním řádem a veškerými pravidly Školy čar a kouzel v Bradavicích
c) možnost zvolit si předměty jim vyhovující
d) informace o svém prospěchu či postupu ve studiu
e) vyjádření se vhodnou formou k situaci na škole, jež se jich bezprostředně týká (klasifikace, bezpečnost, strava, ubytování, apod.)
f) pravidelnou stravu, pitný režim, možnost vykonat potřebu
g) své místo v koleji a ložnici dané koleje a příslušného pohlaví
h) účast na školních akcích, škola tuto účast podporuje
i) na zachování jejich lidské důstojnosti, cti, pověsti a ochranu jejich jména, pokud okolnosti neurčí vedení školy tato práva přezkoumat
j) případné vyhovění jejich nutným potřebám vyvěrajícím z jejich handicapu
k) studium podle individuálního plánu v případě písemného doložení závažného důvodu pro tento úkon a jeho dokázání
l) komunikaci soví poštou se světem uvnitř či vně Školy čar a kouzel v Bradavicích (pouze mimo vyučování)

Zákonní zástupci studentů mají právo na:
a) informace o studiu jejich dítěte (postup ve studiu, klasifikace, kázeňská opatření, apod.)
b) vyjádření se ohledně všech změn ve studiu či bezpečnosti jejich dítěte
c) být zvoleni členem správní rady
d) zaslání soví pošty studentům (tato bude doručena přednostně v ranních hodinách při snídani)
e) kontaktování vedení školy v případě nespokojenosti s bezpečnostními či životními podmínkami jejich dítěte
f) odvoz svého dítěte ze školy v případě závažných rodinných důvodů, dlouhodobé nemoci, bezpečnostních rizik na škole či v případě přestupu na jinou školu

3. Povinnosti studentů a jejich zákonných zástupců

Studenti jsou povinováni:
a) docházet pravidelně a včas do výukových hodin předmětů, na něž se přihlásili
b) zapsat se do minimálně jednoho přístupného předmětu
c) v případě nespokojenosti a odhlášení se z posledního předmětu, na nějž dochází, přihlásit se do předmětu jiného (a to nejpozději do poloviny školního roku)
d) do začátku druhé poloviny školního roku být přihlášeni v alespoň jednom předmětu
e) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti a jakákoli jiná pravidla míst, na nichž jsou uvedena
f) plnit pokyny členů studentské rady, profesorského sboru a vedení školy (pokud nejsou v rozporu s morálními zásadami či se školním řádem, v případě prvních dvou možností)
g) odstranit, případně uhradit, úmyslně způsobenou škodu na školním zařízení nebo škodu z nedbalosti
h) dodržovat pravidla společenského chování, a to i v etice oblékání, mluvy a vnějších projevů, zejména sexuální povahy, zdravit při prvním setkání v průběhu dne vyučující, zaměstnance školy i hosty, jakýkoli případ šikany okamžitě hlásit členovi vedení, kteréhož uznají za vhodného
i) do výukových hodin a na snídaně, obědy a večeře (tedy do Velké síně) chodit oblečeni ve školní uniformě
j) dostavit se včas a ve školní uniformě na všechny doplňkové zkoušky či reparáty mimo výukové hodiny nebo na schůzky s členy vedení
k) na slavnostní akce chodit řádně upraveni ve společenském oděvu (dívky šaty, chlapci obleky či společenské hábity)
l) dodržovat nařízení, že ve škole a na akcích pořádaných školou je studentům zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné škodlivé látky, mít při sobě předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz; přechovávání, distribuce a zneužívání návykových látek je hodnoceno jako velmi hrubý přestupek proti školnímu řádu
m) být v době vyučovací hodiny v učebně na svém místě, vyučovací hodina je ohraničena zvoněním
n) nepoužívat v kouzla a své hůlky ve vyučovacích hodinách, pokud profesor neřekne jinak
o) dbát o čistotu a pořádek a pomáhat při udržování pořádku ve škole a jejím okolí
p) nepoužívat létající košťata v prostorách školy či ve vyučovacích hodinách, pakliže profesor neřekne jinak
q) nepoužívat v prostorách školy jakékoli žertovné předměty, které mají za následek narušení vyučování či duševní nebo fyzické zranění kohokoli jiného
r) zachovávat ve velké síni společenské dekórum a pravidla slušného chování a stolování
s) nést zodpovědnost a následky za své činy a důsledky s nimi souvisejícími
t) přijmout přiměřený trest, jenž jim bude udělen na základě jejich provinění, kterýžto vznesou členové studentské rady, profesorského sboru či vedení
Zákonní zástupci studentů jsou povinováni:
a) zajistit řádný příjezd svého dítěte do Školy čar a kouzel v Bradavicích
b) zúčastnit se na vyzvání vedení projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte
c) informovat školu o omezení rodičovské odpovědnosti
d) vyzvednout své dítě v případě vyloučení ze školy, závažných zdravotních problémů či při uzavření školy z bezpečnostních důvodů (v posledním bodě možno vyzvednout na nádraží King’s Cross v Londýně)
e) obeznámit vedení s veškerými problémy souvisejícími s jejich studujícím dítětem

4. Provoz a vnitřní režim školy

4.1. Obecné chování

Studentům je přísně zakázáno vulgárně se vyjadřovat či používat vulgární gesta, útočit fyzicky, psychicky, slovně či kouzly na druhé, pokoušet se jakkoli jinak způsobit druhému ublížení na zdraví (tedy ohrožovat jejich bezpečnost) či jej veřejně ponižovat. Šikana je přísně zakázána pod trestem okamžitého vyloučení ze Školy čar a kouzel v Bradavicích.
Studenti si s sebou do školy smí z bezpečnostních a morálních důvodů přivést pouze sovu, kočku nebo ropuchu, přičemž celkový počet nesmí překročit tři zvířata (výjimky jsou tvorové obdrženi na hodinách za účelem výuky.) Z etických důvodů je studnetům také zakázáno nosit kdekoli na pozemcích či v prostorách školy části zvířecícho těla (uši, ocasy, čumáky, atd.) či si je přičarovávat. Pokud jim bude jakákoli část těla pozměněna či přičarována nechtěně nebo úmyslně, jsou studenti povinni dostavit se na ošetřovnu ke zjednání okamžité nápravy a případné úmyslné jednání oznámit vedení školy.

4.2. Chování v prostorách školy

4.2.1. Chodby a veřejné prostory

Studentům je přísně zakázáno pořvávat a pobíhat po chodbách či ve veřejných prostorách. Taktéž je přísně zakázáno používat jakákoli kouzla. Student by si měl taktéž uvědomit, že Protivovo chování je školním řádem nepostihnutelné, v případě velkého přestupku Protivy vůči morálním zásadám či zásadám bezpečnosti je student povinen nahlásit tuto skutečnost členovi vedení a nijak blíže se do jeho konání nezapojovat.

4.2.2. Sanitární zařízení

Studentům je přísně zakázáno navštěvovat koupelny či toalety opačného pohlaví, provozovat nemravné či sexuální chování, znečišťovat jakýmkoli způsobem tyto prostory, rušit klid, na který mají druzí při vykonávání své potřeby právo, či používat jakákoli kouzla, vyjma kouzel léčitelství či kouzel, jež řeší problém daný okolnostmi určité situace.

4.2.3. Obytné prostory

Studentům je přísně zakázáno hlučet v nočních hodinách (po desáté hodině večerní) v obytných prostorách, čímž způsobovat narušení práva druhých na spánek, vstupovat do ložnic opačného pohlaví a do společenských místností jiných kolejí, než ke které náleží, a používat jakákoli útočná kouzla. Studenti jsou povinni udržovat v obytných prostorách čistotu a pořádek.

4.2.4. Učebny

Studentům je přísně zakázáno v učebnách hlučet, způsobovat nepořádek či kouzlit, pakliže profesor neřekne jinak. Do specializovaných učeben vstupují studenti až po vyzvání příchozího profesora, jenž povede hodinu, která se v dané učebně bude konat. Studenti jsou povinni řádně uklidit po skončení hodiny své místo v učebně.

4.2.5. Vstupní síň

Studentům je přísně zakázáno zdržovat se v prostorách Vstupní síně v situacích, kdy by se škola mohla ocitnout v ohrožení, při neúprosných náporech špatného počasí (sněhové bouře, tornáda, apod.) či ve dnech Zahajovací a Závěrečné slavnosti. Studentům je taktéž přísně zakázáno používat v prostorách Vstupní síně kouzla jakéhokoli charakteru. Jakákoli manipulace s bodovacími hodinami je považována za hrubý přestupek proti školnímu řádu a férové soutěži, koleji daného studenta bude za trest odečteno pět set bodů.

4.2.6. Velká síň

Studentům je přísně zakázáno vstupovat do Velké síně v jiném oblečení, než ve školní uniformě či v případech společenských akcí ve společenském oděvu (dívky šaty, chlapci obleky či společenské hábity). Studenti taktéž nesmí ve Velké síni hlučet, znečišťovat tamější prostory či používat kouzla jakéhokoli charakteru. Studenti jsou povinováni řídit se pravidly slušného chování a stolování.

4.2.7. Sklepení

Studentům je přísně zakázáno pohybovat se volně po prostorách školního sklepení, které nevedou k žádné učebně či do společenských místností. Studenti jsou povinni dbát zde zvýšené opatrnosti, vždy s sebou nosit zdroj světla pro případ nouze a opustit prostory sklepení nevedoucí ke společenským místnostem (výjimka pouze pro studenty Mrzimoru a Zmijozelu) v době večerky. Doba večerky je zde převzata ze školních pozemků.

4.2.8. Astronomická věž

Studentům je přísně zakázáno pohybovat se po okrajích Astronomické věže, přelézat zábradlí či s úmyslem ublížit někomu na zdraví odstraňovat bezpečnostní zábrany, jakkoli se snažit ublížit druhému na zdraví, hašteřit se a pošťuchovat či jinak vyvíjet fyzické problémy, které mohou mít za důsledek pád z věže. Studentům je taktéž přísně zakázáno pohybovat se na Astronomické věži po večerce, která je převzata ze školních pozemků. Studenti jsou povinni dbát zde zvýšené opatrnosti, vždy s sebou nosit zdroj světla pro případ nouze, omezit vstupy na vrchol Astronomické věže v zimě, kdy je náledí a sníh, či za dešťů, kdy je kluzká a vlhká podlaha.

4.2.9. Sborovna, ředitelna, kabinety zaměstnanců

Studentům je přísně zakázáno pohybovat se v okolí sborovny, ukrytého vstupu do ředitelny či do kabinetů zaměstnanců, čímž způsobovat podezřelost jejich jednání. Student smí vstoupit do sborovny pouze na vyzvání profesora, do ředitelny pouze na vyzvání ředitele či zbylých členů vedení, do kabinetů pak student smí vstoupit pouze na vyzvání zaměstnance, jemuž kabinet náleží, či na vyzvání člena vedení.

4.3. Chování na školních pozemcích

Studentům je přísně zakázáno používat na školních pozemcích jakákoli útočná kouzla či bez dovolení vstupovat do skleníků, do ohrady s kouzelnými tvory nebo do domu hajného. Student je povinen chovat se na školních pozemcích natolik ukázněně a kultivovaně, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě či druhým. Vstup na zamrzlé jezero bez dozoru je přísně zakázán, koupání v jezeře je povoleno, ovšem za předpokladu, že student bude dbát bezpečnostních zásad a bude se chovat ukázněně. Vstup do Zapovězeného lesa je přísně zakázán (viz 5.3.1. Zapovězený les).

4.4. Uvolnění z výuky

Pakliže je si student vědom, že nebude schopen delší dobu docházet na výukové hodiny předmětu (například ze závažných zdravotních důvodů či jiných závažných důvodů), je povinen obeznámit s touto skutečností vyučujícího daného předmětu. Student může být uvolněn z výuky i v případě, že byl závažně zraněn a nebyl schopen svou dlouhodobou absenci dopředu omluvit. V případě uvolnění z výuky má student možnost se v daném předmětu doklasifikovat či složit reparát. (7.3. Doklasifikace a 7.5. Reparáty)

4.5. Stravovací návyky

4.5.1. Snídaně

Snídaně probíhají každé ráno ve Velké síni od sedmi do devíti hodin. Student by měl být uvědomen o tom, že snídaně je důležitou složkou denního stravování a její pravidelné vynechávání nemusí být zdraví prospěšné. Studentům jsou podávány jak studené, tak teplé snídaňové pokrmy a nápoje. Kávu smí konzumovat pouze studenti starší patnácti let.

4.5.2. Obědy

Obědy probíhají každý den ve Velké síni od dvanácti do dvou hodin. Student je povinen dostavit se na oběd v případě, že se z nějakého osobního důvodu nedostavil na snídani. Studentům jsou podávány polévky, menší teplé pokrmy a studené nápoje.

4.5.3. Večeře

Večeře probíhají každý večer ve Velké síni od pěti do devíti hodin. Večeře je největším denním jídlem dne, a proto by se každý student měl na večeři dostavit, nemá-li ke své nepřítomnosti studijní či zdravotní důvod. Studentům jsou podávány polévky, teplá jídla a dezerty, včetně velkého výběru studených nápojů.

4.5.4. Slavnostní hody

Slavnostní hody jsou velké slavnostní večeře na počest nějaké zvláštní události či zvláštního dne. Student je povinen dostavit se na slavnostní hody, nemá-li ke své nepřítomnosti zdravotní důvody (mezi zdravotní důvody se počítá i nárok na klid) či důvody v podobě školních trestů. Studentům jsou podávány předkrmy, polévky, teplá jídla a dezerty všeho druhu, včetně obrovského výběru studených (výjimečně i teplých) nápojů. Mezi slavnostní hody patří Halloween, Štědrovečerní večeře, plesy, hostiny na něčí počest a slavnosti. Student je povinen se na slavnostních hodech chovat slavnostně a s grácií. Společenský oděv (dívky šaty, chlapci obleky či slavnostní hábity) je vyžadován na všech plesech (pokud nebude řečeno jinak), při Štědrovečerní večeři a Silvestrovské slavnosti. Společenský oděv může být taktéž vyžadován při hostinách na něčí počest, tato skutečnost však musí být oznámena předem.

4.6. Večerka

4.6.1. Hradní prostory

Večerka uvnitř hradu začíná o půl dvanácté v noci a končí o půl šesté ráno. V průběhu večerky je všem studentům zapovězeno pohybovat se po prostorách hradu. Výjimku tvoří prefekti a primusové, jimž začíná večerka o půlnoci a končí pátou hodinou ranní. Studentům je pohyb během večerky povolen pouze v kolejních místnostech náležících jejich koleji nebo v klubovně.

4.6.2. Školní pozemky

Večerka na školních pozemcích začíná jedenáctou hodinou večerní a končí šestou hodinou ranní. V průběhu večerky není studentům dovoleno pohybovat se po školních pozemcích. Výjimku tvoří prefekti a primusové, jimž začíná večerka o půl dvanácté a končí o půl šesté ráno.

4.6.3. Noční klid

Noční klid ohraničuje studentům dobu, kdy se mají ve školních prostorách a na školních pozemcích chovat tiše. Noční klid je dán důvodem, že každý obyvatel hradu a jeho okolí má právo na pokojný odpočinek a nerušený spánek. Noční klid začíná desátou hodinou večerní a končí sedmou hodinou ranní (začátkem snídaně). Tato doba platí pro všechny obyvatele hradu bez výjimky.

4.7. Studentská rada

4.7.1. Prefekti

Prefekti jsou studenti, již byli vybráni na základě jejich hodnot. Mohou se pochlubit dobrým prospěchem, vzorným chováním či jinými kvalitami. Tyto se mohou navzájem vylučovat (například se může stát prefektem student, který nemá sice úplně vzorné chování, ale dobrý prospěch, či naopak; nebo se například také může stát prefektem student, který není vzorný ani chováním či prospěchem, ale je například zásadový, atd.).
Prefekti dohlíží na chování studentů v souladu se školním řádem. Mají povoleno strhávat body, nikoli však ukládat školní tresty. Prefekti jsou také k ruce profesorům a předně svým kolejním ředitelům, pomáhají s tvorbou akcí a slouží jako spojky mezi studenty své koleje a kolejními řediteli. Z každé koleje jsou každý rok vybíráni dva studenti (nejlépe student a studentka), kteří jsou pak prefekty své koleje. Prefekti, kteří se osvědčí, mohou být příští rok na post prefekta znovu vybráni. V případě, že se prefekt během roku neosvědčí, má vedení školy právo mu status prefekta odebrat a vybrat za něj náhradu.

4.7.2. Primusové

Primusové jsou prefekti, již byli vybráni jakožto nejlepší prefekti minulého roku. Tito prefekti se natolik osvědčili, že jim byl udělen status primuse. Primusové jsou „vůdci“ studentské rady, dohlížejí na prefekty a stejně jako oni dohlížejí na kázeň studentů. Za studentskou radu pak mohou vyhlašovat soutěže či akce, které jim musí schválit vedení, načež jsou zpřístupněny studentům. Stejně jako prefekti mohou primusové odebírat body, nikoli však ukládat školní tresty. Primusové jsou k ruce všem profesorům bez výjimky a předně vedení školy, kde slouží jako spojky mezi studenty a studentkou radou a vedením. Ze všech prefektů jsou vybráni dva (nejlépe dívka a chlapec), kteří se natolik osvědčili jako prefekti, že získali výsadní právo stát se primusem. Primusové, kteří se osvědčí, mohou být příští rok na post primuse opět vybráni. V případě, že se primus během roku neosvědčí, má vedení školy právo mu status primuse odebrat a vybrat za něj náhradu.

5. Bezpečnost a ochrana

5.1. Kouzlení v prostorách školy

Kouzlení v prostorách školy je omezeno školním řádem. Je přísně zakázáno používat útočná kouzla kdekoli mimo cvičebnu kouzel či učebny. Kouzlení, které způsobí, byť důsledkem, újmu na zdraví druhého, je také považováno za útočné kouzlo a bude s ním naloženo obdobně. Specifická pravidla kouzlení v prostorách školy jsou uvedena výše (viz 4.2. Chování v prostorách školy) či níže v řádech.

5.2. Kouzlení na školních pozemcích

Kouzlení na školních pozemcích je omezeno školním řádem. Je přísně zakázáno používat útočná kouzla na školních pozemcích. Kouzlení, které způsobí, byť důsledkem, újmu na zdraví druhého, je také považováno za útočné kouzlo a bude s ním naloženo obdobně. Specifická pravidla kouzlení na školních pozemcích jsou uvedena výše (viz 4.3. Chování na školních pozemcích) či níže v řádech.

5.3. Nepřístupné prostory a pozemky

5.3.1. Zapovězený les

Studentům je přísně zakázáno vstupovat do Zapovězeného lesa. Vstup do Zapovězeného lesa mají povolen studenti v doprovodu profesora péče o kouzelné tvory, hajného nebo profesora, jenž získal povolení vedení. Zapovězený les je nebezpečným místem, v němž žije mnoho agresivních živočichů a rostlin, také se jedná o teritoriální území kentauřího národa.

5.3.2. Kuchyně

Studentům je přísně zakázáno vstupovat do tajně ukryté kuchyně. Tato kuchyně je domovem domácích skřítků, a vstup je studentům zapovězen předně pro jejich bezpečnost. Vstup povolen pouze za dozoru školníka.

5.3.3. Umývárna Ufňukané Uršuly

Dívčí umývárny Ufňukané Uršuly jsou mimo provoz a je na ně vstup studentům zakázán. Vstup povolen pouze za doprovodu školníka.

5.3.4. Oddělení s omezeným přístupem

Oddělení s omezeným přístupem je sekce školní knihovny, která se zabývá výukou černé magie. Vstup do těchto prostor mají zakázáni všichni studenti, výjimkou jsou ti, kteří se prokáží lístkem, na němž bude napsána kniha, kterou si mohou vypůjčit, a validní podpis profesora. Tento přístup je povolen pouze za doprovodu knihovníka. Studenti, kteří úspěšně absolvovali NKÚ z obrany proti černé magii a pokračují v jejím studiu vstříc OVCE či úspěšně absolvovali první ročník studia černé magie a pokračují v jejím studiu, si mohou od profesorů těchto předmětů podepsat volný samovolný vstup do oddělení s omezeným přístupem. O toto povolení mohou vedení zažádat i studenti nesplňující tyto podmínky.

5.4. Bezpečnostní řád cvičebny kouzel

a) studenti se chovají ve cvičebně kouzel ukázněně, dbají zvýšené opatrnosti při sesílání kouzel, by nezranili druhé či nepoškodili jejich majetek nebo dobrou pověst
b) studenti nevynášejí vybavení cvičebny z místnosti, případné nevratné poškození cvičebních pomůcek okamžitě hlásí vedení či školníkovi, a to beztrestně; pokud však škoda nahlášena nebude, bude škoda považována za ničení školního majetku, a s jako takovou s ní bude nakládáno
c) studenti mají přísně zakázáno zamykat se ve cvičebně či bránit jakkoli ve vstupu druhých
d) v případě nouze jsou studenti povinni přispěchat pro nejbližšího profesora (požár, zranění, apod.), při neprodleném nahlášení bude situace považována jako beztrestná, byla-li provedena neúmyslně; pokud však situace oznámena nebude, bude považována za ničení školního majetku či ublížení na zdraví, a s jako takovou s ní bude nakládáno
e) v případě nouze jsou studenti povinni uposlechnout příkazů příchozího zaměstnance školy
f) útoky na druhé jsou přísně zakázány, nejsou-li domluvené a cvičné, vyvarujte se však kouzlům zdraví nebezpečné (Mdloby na teby, pouta na tebe apod.)

5.5. Bezpečnostní řád skleníků

a) studentům je přísně zakázáno vstupovat do skleníků bez dozoru profesorů vyučujících předměty, jež mohou být vyučovány ve sklenících
b) studenti dbají zvýšené opatrnosti při práci s vybavením skleníků či rostlinstvem zde se nacházejícím, pozorně poslouchají pokynů vyučujícího a neprovádí úkony s věcmi, kterým nerozumí
c) studentům je přísně zakázáno se pošťuchovat, hašteřit se, apod., uvnitř skleníků a v jejich bezprostředním okolí
d) vstup do skleníků s neodpovídající úrovní znalostí studentů je povolen pouze v doprovodu profesora bylinkářství
e) je přísně zakázáno vynášet vybavení skleníků a rostlinstva ze skleníků všem, vyjma profesorů bylinkářství
f) úmyslné poškozování rostlinstva ve sklenících je považováno za ničení školního majetku, a s jako takovým s ním bude nakládáno

5.6. Bezpečnostní řád ohrady s kouzelnými tvory

a) studentům je přísně zakázáno vstupovat do ohrady s kouzelnými bez doprovodu profesora či hajného
b) studenti dbají zvýšené opatrnosti při práci v ohradě s kouzelnými tvory a při manipulaci se zdejším zvířectvem
c) dotýkání se zvířectva bez svolení profesora či hajného je přísně zakázáno
d) vynášení tvorů z ohrady s kouzelnými tvory je přísně zakázáno všem, vyjma profesorů péče o kouzelné tvory a hajného
e) běhání uvnitř ohrady s kouzelnými tvory, vlézání do nor, jeskyní, hnízd a jiných příbytků či rozkopávání takovýchto příbytků je přísně zakázáno
f) ublížení na zdraví kouzelných tvorů je považováno za přečin proti školnímu řádu a bude s ním naloženo s jakožto ublížením na zdraví

5.7. Bezpečnostní řád školní ošetřovny

a) je přísně zakázáno hlučet a pobíhat po prostorách ošetřovny
b) studenti jsou povinni uposlechnout příkazů ošetřovatele, a to bez výjimky
c) studentům je přísně zakázáno používat v prostorách ošetřovny jakákoli kouzla, vyjma těch, jež slouží k přesouvání, opravám a vytvoření zdroje světla (v tomto případě pouze základní kouzla Lumos a Nox)
d) studentům je přísně zakázáno sahat na vybavení ošetřovny, brát či požívat ampule s kouzelnými lektvary či nahlížet do skříní a šuplíků, pokud ošetřovatel neurčí jinak
e) studentům je přísně zakázáno nahlížet za závěsy studentů, porušovat jejich soukromí a pokoušet se poničit jejich čest na základě jakýchkoli výsměšků
f) vstup do lůžkové části ošetřovny je bez výslovného povolení ošetřovatele přísně zakázáno

5.8. Bezpečnostní řád famfrpálového hřiště

a) studentům prvního ročníku je přísně zakázáno létat na košťatech bez dozoru profesora létání
b) studenti dbají zvýšené bezpečnosti při letu na koštěti, hře famfrpálu, trénincích či akrobatických kouscích
c) v případě jakéhokoli incidentu jsou studenti povinni dopravit raněné na ošetřovnu či obeznámit profesora létání, hajného nebo školníka se vzniklou škodou; včasné obeznámení bude bráno jako beztrestné, pokud však na vzniklou škodu nebude upozorněno, bude považována za poškození školního majetku a s jako takovou s ní bude nakládáno
d) v případě, že kdokoli dojde velké újmy a jeho přeprava na ošetřovnu může být nebezpečná, jsou studenti povinni okamžitě přispěchat pro nejbližšího profesora
e) studentům je přísně zakázáno odnášet famfrpálového sady do osobních prostor
f) studentům prvního ročníku není dovoleno vlastnit vlastní koště, výjimku tvoří studenti prvního ročníku, již aktivně hrají ve famfrpálovém týmu své koleje

6. Zacházení s majetkem školy

6.1. Školní výbava

Školní výbava je bezprostředním majetkem školy a její úmyslné či neúmyslné poškozování je přísně zakázáno. Student, který škodu způsobí, musí tuto škodu odčinit či ji peněžně vynahradit. Za školní výbavu jsou považovány například lavice a židle v učebnách, stoly a lavice ve Velké síně, sochy, gobelíny a brnění na chodbách, apod. Škoda může být brána jako beztrestná v případech, kdy je takto uvedeno ve školním řádu pro oblast, kde nehoda nastala. Úmyslné poškozování školního majetku je vždy trestné.

6.2. Vybavení sanitárních a ubytovacích prostor

Vybavení sanitárních a ubytovacích prostor je výbava toalet, umýváren, kolejních místností, ložnic a klubových prostor. Neúmyslné poškozování majetku je zde beztrestné v případě, kdy student okamžitě nahlásí způsobenou škodu svému kolejnímu řediteli či školníkovi. Pakliže škoda nebude nahlášena, bude brána jako úmyslné poškození školního majetku a s jako takovou s ní bude nakládáno.

6.3. Učební pomůcky ve vlastnictví školy

Učebními pomůckami ve vlastnictví školy jsou učebnice, kotlíky, váhy, apod., kteréžto jsou volně k zapůjčení v učebnách. Poškození učebních pomůcek ve vlastnictví školy je nutno nahlásit a řádně uhradit. Výjimku tvoří staré učební pomůcky, které jsou již mimo lhůtu své trvanlivosti, jsou extrémně staré nebo velmi poškozené v důsledku užívání v řádu několika let. Takovéto školní pomůcky jsou po poškození vyřazeny ze školní výbavy a nemusí být hrazeny, pouze nahlášeny. Profesor má možnost takto poškozenou učební pomůcku přenechat studentu.

6.4. Řád školní knihovny

a) studentům je přísně zakázáno hlučet a pobíhat po prostorách školní knihovny
b) žádná kniha školní knihovny nesmí opustit školní pozemky a prostory školy
c) studentům je přísně zakázáno odnášet knihy k jezeru či na famfrpálové hřiště
d) studentům je přísně zakázáno jakkoli poškozovat vybavení knihovny, od nábytku až po knihy; jakékoli poškození musí být ihned nahlášeno knihovníkovi a uhrazeno či napraveno
e) vstup do oddělení s omezeným přístupem je přísně zakázán (viz 5.3.4. Oddělení s omezeným přístupem)
f) studenti jsou povinni uposlechnout příkazu knihovníka, popřípadě na jeho nařízení opustit prostory knihovny
g) knihovník má právo zakázat přístup do knihovny na dobu určitou či neurčitou jakémukoli studentu či profesoru
h) je přísně zakázáno vnášet jakékoli pokrmy, nápoje či zvířata do knihovny

7. Klasifikace a účast na hodinách

7.1. Omluvení absence na hodinách

Studenti jsou povinni omluvit svou absenci na výukové hodině nejpozději tři dny po zameškání, a to u vyučujícího předmětu, na jehož výukové hodině chyběli. Rozlišujeme celkem tři druhy absence – omluvenou absenci, neomluvenou absenci a absenci z důvodu školní akce. Omluvená absence je absence, jež byla řádně omluvena nejpozději tři dny po jejím vzniku. Neomluvená absence je absence, jež nebyla řádně omluvena v termínu tří dnů po zapsání absence. Absence z důvodu školní akce je absence, jež se nezapočítává do procentuálního počtu zameškaných hodin a není nutné ji omlouvat, neboť je automaticky omluvena zaměstnancem školy. Maximálně mohou být neomluveny pouze tři absence.
Maximální počet zameškaných hodin je 40 %. Procentuální počet zameškaných hodin zjistíme tak, že vydělíme počet zameškaných hodin počtem celkových hodin a vynásobíme stem (zameškané hodiny/celkové hodiny*100).

7.2. Průběžná klasifikace

Minimální počet známek se rovná třetině celkového počtu odučených hodin. Profesor má možnost požadovat pro klasifikaci optimální počet známek, který je roven polovině odučených hodin. Studenti mohou být průběžně klasifikováni domácími úkoly, slohovými pracemi, písemnými zkouškami, ústními zkouškami, nahodilým ústním zkoušením, předem neoznámeným testem, oznámeným velkým ústním zkoušením a oznámeným pololetním a závěrečným testem.

ZnámkaSlovemČísloBody
VVynikající120
NNad očekávání215
PPřijatelný310
MMizerný45
HHrozný50
----
TTroll7-10

7.3. Doklasifikace

Student musí vlastnit z daného předmětu minimálně počet známek, jenž je roven třetině počtu odučených hodin. V případě, že student nevlastní takovýto počet známek, musí být před koncem školního roku doklasifikován. Pakliže se tak nestane, student nemůže být klasifikován v celkové klasifikaci. Profesor má také možnost doklasifikovat studenta na optimální počet známek, který je roven polovině odučených hodin, pakliže si není jistý tím, že jeho úroveň znalostí odpovídá známce, která mu vychází v celkové klasifikaci. Doklasifikace může probíhat ústním či písemným zkoušením. Jedna známka může být doklasfikována pomocí domácího úkolu.

7.4. Celková klasifikace

Celková klasifikace je výsledná známka, která je nejen aritmetickým průměrem studentovy známky. Profesor smí přihlédnout k aktivitě studenta na hodinách či ke kvalitě jeho prací a zlepšit či zhoršit známku o jeden stupeň. Aby student mohl projít do vyššího ročníku, musí být klasifikován minimálně známkou Mizerný.

7.5. Reparáty

Pakliže byl student v celkové klasifikaci ohodnocen známkou Hrozný, může si zažádat o takzvaný reparát z daného předmětu. Reparát je ústní zkouška studenta z látky celého ročníku daného předmětu (s předpokladem alespoň základních znalostí s předchozích ročníků). Reparáty se skládají po dobu posledních dvou týdnů měsíce srpna (tedy dva týdny před koncem letních prázdnin). Student je tázán na témata a otázky za přítomnosti profesora, jenž jej v daném předmětu vyučoval, a jednoho člena vedení.

8. Padělání

8.1. Padělání v rámci výuky

Padělání domácích úkolů, slohových prací či jakýchkoli písemných zkoušek (dále jen písemné práce) je v přímém rozporu se školním řádem a je zakázáno. K padělání v rámci výuky patří veškeré opisování, razení při písemných a ústních zkouškách či výměna písemných prací s jiným studentem, ať už s jeho svolením či nikoli. Záměrné poškození něčí písemné práce za účelem poškození jeho klasifikace či reputace u profesora se také považuje za přestupek padělání. K padělání v rámci výuky patří například i nalezení listů se správnými odpověďmi, jež jsou následně využity či neodevzdány.

8.2. Padělání výukových materiálů a zdrojů informací

Padělání výukových materiálů a zdrojů informací je závažným přečinem padělání. K takovémuto padělání patří například přepisování informací v knihách v knihovně, podsouvání falešných knih za účelem desinformování či přepsání nebo zfalšování výukových skript. Pakliže kdokoli najde výuková skripta, je povinen jejich nález ohlásit profesoru předmětu, jenž vyučuje předmět daných skript. Čtení výukových skript bez svolení profesorů je přísně zakázáno. Nalezení padělané knihy je nutno okamžitě nahlásit knihovníkovi či vedení.

8.3. Padělání klasifikace

Padělání klasifikace je nejvyšším přečinem padělání. Student nesmí v žádném případě jakkoli padělat svou klasifikaci. Při nalezení klasifikačního listu je povinen jej okamžitě odevzdat profesoru, jemuž náleží. Nahlížení do klasifikačních listů je studentům přísně zakázáno.

9. Kázeňská opatření

9.1. Napomenutí

Napomenutí je nejnižším kázeňským opatřením, jež může udělit kterýkoli zaměstnanec školy. Napomenutí je informativním kázeňským opatřením, i toto však může být základem pro vyšší kázeňské opatření v budoucnu. Kterýkoli zaměstnanec může toto kázeňské opatření udělit jakémukoli studentu. Vedení může toto kázeňské opatření udělit i zaměstnancům.

9.2. Výstraha

Výstraha je speciální mezistupeň kázeňského opatření mezi napomenutím a důtkou 3. stupně. Může být uděleno kolejním ředitelem kterémukoli studentu v příslušné koleji. Také může být uděleno vedením, a to kterémukoli studentu i zaměstnanci.

9.3. Důtka 3. stupně

Důtka 3. stupně je prvním ze závažných kázeňských opatření. Většinou bývá její samotné udělení doprovázeno odečtením menšího či většího obnosu bodů. Jako taková může být udělována opakovaně, přičemž právo udělit ji je výsadou vedení, jež ji může udělit kterémukoli studentu i zaměstnanci.

9.4. Důtka 2. stupně

Důtka 2. stupně je druhým ze závažných kázeňských opatření. Stejně jako důtka 3. stupně bývá i tato důtka obyvkle doprovázena odečítáním bodů. Udělit ji může kterýkoli zástupce ředitele či samotný ředitel Školy čar a kouzel v Bradavicích, a to kterémukoli studentu či zaměstnanci. Na rozdíl od důtky 3. stupně však může být udělena pouze jednou. Při dalším velkém přestupku je tedy možné udělit pouze důtku 1. stupně.

9.5. Důtka 1. stupně

Důtka 1. stupně je nejzávažnějším písemným kázeňským opatřením, jež může být na Škole čar a kouzel v Bradavicích uděleno, a to pouze samotným ředitelem. Stejně jako u předchozích důtek, i tato bývá doprovázena odečítáním bodů. Stejně jako důtka 2. stupně může být udělena pouze jednou. Pokud dotyčný učiní další velký přestupek, je bezpodmínečně vyloučen ze Školy čar a kouzel v Bradavicích, kdy mu bude dle výnosu ministrestva kouzel zlomena hůlka.

10. Bodové hodnocení

PřestupekOdebrání bodů
Manipulace s bodovacími hodinami500
Padělání klasifikace100
Padělání výukových materiálů60 - 80
Padělání v rámci výuky20 - 60
Vstup do Zapovězeného lesa60
Vstup do Oddělení s omezeným přístupem50
Vstup do kuchyně30
Vstup do učebny bez povolení20
Neodevzdání trestu do termínu50
Ublížení na zdraví50
Ohrožení zdraví spolužáka5
Ničení školního majetku20 - 40
Útok na profesora40 - 60
Slovní útok na profesora15 - 40
Vulgární mluva20
Vulgární gesta15
Konzumace omamných látek30
Nemravné chování30
Nepovolené běhání20
Nepovolené hlučení20
Nepovolené užívání neútočných kouzel10
Nepovolené užívání útočných kouzel30
Porušení řádů20
Rušení nočního klidu5 - 15
Porušení večerky na pozemcích15 - 30
Porušení večerky v prostorách10 - 25
Neslušné chování15
Nedodržení uniforem5 - 15
Zcizení předmětu5 - 30
ŠikanaVyloučení

Vedení školy čar a kouzel v Bradavicích má právo bez jakýchkoli prodlev kdykoli změnit obsah školního řádu.